Algemene Voorwaarden

Laatste Update: 22 Maart 2021

Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde diensten. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

1. Omvang van de bestelling

 

De door onze firma gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Onze firma is slechts aan de offertes gebonden indien die aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

 

Onze offertes zijn gebaseerd op de bij onze firma beschikbare informatie.

2. Contractduur en opzegging

 

Tenzij anders vermeld is de gesloten overeenkomst een contract van bepaalde duur

3. Uitvoering van de overeenkomst

 

De gesloten overeenkomst tussen partijen leidt voor onze firma tot een inspanningsverbintenis, en niet tot een resultaatsverbintenis, waarbij onze firma gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van onze firma verlangd kan worden. 

 

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan onze firma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan onze firma worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan onze firma zijn verstrekt, heeft onze firma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Overmacht

 

Onze firma zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde diensten te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden en overmacht kan onze firma de diensten annuleren, de inhoud, data of locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn opleiding annuleren. Ingeval van annuleren omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald, zonder interest of andere vergoeding. 

 

Indien de klant door overmacht de afspraak niet kan nakomen zijn bij afmelding binnen 48uur voor de afspraak de kosten van de gemaakte afspraak voor rekening van de klant.

5. Geheimhouding

 

Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. Aansprakelijkheid voor schade

 

Onze firma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat onze firma is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

 

Indien de aansprakelijkheid van onze firma bewezen zou zijn wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van de gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

7. Klachten inzake voorschatten of facturatie

 

Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

8. Betalingsmodaliteiten

 

Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren diensten te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.

 

Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.

9. Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 

Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. 

10. Nietigheid

 

De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst mee.

 

Partijen verbinden er zich toe de nietige of onafdwingbare clausules te vervangen door een rechtsgeldige clausule of clausules die zal of zullen overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal zullen aansluiten.

11. Verwerking van Persoonsgegevens

 

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. 

 

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is MIEK MANAGEMENT , met maatschappelijke zetel te Dr.-Van de Perrestraat 348 in 2440 GEEL en gekend onder het ondernemingsnummer 0839.627.842, E: marc@salesmetinzicht.be. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van onze firma en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

 

De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

12. Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

 

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.


Copyright © 2018 Your Company – 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 – (872) 777-2727